ஜுனியர் ஸ்டுடியோ

மாதா


விரைவில்  தமிழில்      COLOUR FULL WEBSITE ON TEST

KINDLY CLICK ME A FEED BACK ABOUT ME   TO MY EMAIL 

[email protected]          

 

                                                 MY STUDIO LIFE

                                THIS CAN BE SEEN WITHOUT USING PASSWORD

   GOVERNMENT

     FUNCTIONS

   TATA GOLD PLUS

        TIRUNELVELI

 பெயர் : பி.ஸ்மேட்ஸ்

    ANTHONYAR CHURCH

              THIRUVILA-AT            THITTUVILAI   ON

                12-04-2013 

  ADDRESS& PHONE   NUMBERS OF   ME

டெலிபோண்டைரி

 

MY PERSONAL

BIO DATA

எனது ஸ்டுடியோவில்

செய்யப்படும் வேலைகள்

 WORKS DONE IN MY STUDIO

 

  MY CUSTOMERS

         FUNCTION

   PHOTO ALBUMS

சுபகாரியநிகழ்ச்சி ஆல்பம்

                CUSTOMERS

         PASSPORT PHOTOS

 

                            THIS CAN BE SEEN ONLY BY USING PASSWORD

  MY CUSTOMERS

         FUNCTION

   PHOTO ALBUMS

சுபகாரியநிகழ்ச்சி ஆல்பம்

   ஸ்டுடியோ     பாஸ்போட்   

 

 

    
  YOU CAN SEE THE PLACE OF MY STUDIO IN THIS WORLD IN SATELLITE MAP

 

MY CUSTOMERS  CAN ONLY DOWNLOAD  FULL VIDEO AND PHOTO FUNCTIONS WITH PASSWORDS

உறவினர்கள்  /  ஸ்டுடியோ பாஸ்போட்  /சுபகாரியநிகழ்ச்சி ஆல்பம்  /  என் டெலிபோண்டைரி  /  ஆராச்சிகள்

ஸ்டுடியோவில் செய்யும்வேலைகள்  /  தெரிந்த தொழில்கள் /  ஸ்டுடியோ நன்பர்கள்  /